Hyppää pääsisältöön
Kuva
Arkeen Voimaa -ryhmän tunnus maisemakuva

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä.

Lapsen huoltolain uudistuksessa 1.12.2019 alkaen vanhempien mahdollisuudet sopia lasten huollosta lastenvalvojan luona laajenevat. Yhteis- ja yksinhuollon lisäksi vanhemmat voivat sopia tehtävien jaosta huoltajien kesken, tiedonsaantioikeudesta ei-huoltajalle tai muulle henkilölle sekä oheishuoltajuudesta. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksesta sekä muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta. Yhteishuollossa huoltajat vastaavat yhdessä näistä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset. Huoltajan on kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksista ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista. 

Erillään asuvat vanhemmat voivat sopia siitä, kumman vanhempansa luona lapsi asuu ja miten lapsi tapaa toista vanhempaansa. Lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata muualla asuvaa vanhempaansa. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lapsen kummankin vanhemman on myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumisene. Sopimus tapaamisoikeudesta voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vanhemman on ilmoitettava toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaa, jos muutolla olisi vaikutusta lapsen huollon ja tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Vanhemmat voivat sopia myös lapsen vuoroasumisesta. Tällöin vanhempien tulee määritellä se, kuinka usein lapsen asuminen toisen vanhemman luota toisen luokse vaihtuu ja miten lapsen asuminen järjestetään lomien aikana ja juhlapyhinä. Vuoroasumista koskevaan sopimukseen on kirjattava, kumpi koti ilmoitetaan lapsen virallisesti asuinpaikaksi. Vuoroasumisen ja tapaamisoikeuden yhteydessä vanhemmat voivat sopia myös siitä, miten vastuu lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakuluista jakautuu vanhempien kesken.

Mikäli lapsen ja toisen vanhemman tapaamiseen liittyy erityistä huolta, voidaan tapaaminen järjestää valvotusti, tuetusti tai valvottuna vaihtona. Valvotut tapaamiset tapahtuvat ammatillisessa tapaamispaikassa.

Vanhempien on ennen lastenvalvojan käyntiä keskusteltava lapsen kanssa ja selvitettävä lapsen omat toivomukset ja mielipide. Lastenvalvoja laatii ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset, jotka täyttävät lain ehdot. Sopimukseen kirjataan lapsen mielipiteen selvittäminen. Sopimusta vahvistaessaan lastenvalvojan on harkittava, voidaanko sopimus vahvistaa ottaen huomioon lapsen etu ja lapsen omat toivomukset. Sopimus, jonka lastenvalvoja on vahvistanut, on voimassa ja voidaan panna täytäntöön niin kuin tuomioistuimen antama lainvoimainen päätös.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevassa asiassa, voivat he hakea perheasioiden sovittelua perheneuvolasta tai perheasiainneuvottelukeskuksesta. Sovittelua voi hakea myös käräjäoikeudesta (asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu). Sovittelu edellyttää kummankin vanhemman suostumusta.

Vanhemmat voivat tehdä riita-asiassa myös hakemuksen tuomioistuimeen päätöksen saamiseksi asiassa. Tuomioistuin pyytää riita-asiassa harkintansa mukaan olosuhdeselvityksen, joka Jyväskylässä tehdään perheoikeudellisissa palveluissa. Nopeasti ratkaisua vaativissa lapsen riita-asioissa vanhemmat voivat hakea tuomioistuimelta väliaikasmääräystä, mikä on voimassa tuomioistuimen lopulliseen päätökseen tai vanhempien välisen sopimuksen vahvistamiseen saakka.

Mikäli vanhempi ei neuvotteluista huolimatta noudata vahvistettua sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisoikeudesta, vanhempi voi hakea täytäntöönpanoa kirjallisesti tuomioistuimelta.

Lapsen mielipiteen selvittäminen lastenvalvojan luona


Lisätietoja
Riidan sovittelu tuomioistuimessa
Keski-Suomen oikeusaputoimistot
Keski-Suomen käräjäoikeus
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta