Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katutyö

Sijoitettaessa rakenteita tai laitteita Jyväskylän kaupungin hallinnoimille alueille edellytetään hakijalta aina maanomistajan lupaa. Tätä lupaa kutsutaan Jyväskylässä sijoituspaikkaluvaksi. 

Kadulle tai muulle yleiselle alueelle, sekä asemakaava-alueen ulkopuolisille alueille sijoitettavien johtojen ja muiden maanalaisten rakenteiden sekä niihin liittyvien maanpäällisten rakenteiden sekä yleiselle alueelle ulottuvien portaiden, invaluiskien ja vastaavien rakennelmien sijoittamisluvat haetaan Liikenne- ja viheralueiden palvelualueelta, lupa on maksuton. Hakemus tulee tehdä riittävän ajoissa, eikä sijoittamistyötä saa aloittaa ennen kuin sijoituspaikkalupa ja siinä haettavaksi määrätty katutyölupa on myönnetty. Hakijan tulee varautua noin kahden viikon käsittelyaikaan, joka loma-aikaan voi olla tätä pidempi. 

Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.  
  
Kaupunki asettaa lupapäätöksessä ehtoja, jotka sitovat luvan saajaa.  
  
Sijoituslupa voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. 
 
Sijoituspaikkalupaa haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit

Sijoituspaikkalupahakemukseen on liitettävä suunnitelmakartta, jonka pohjana on oltava ajantasainen kunnan pohjakartta, mittakaava 1:500 tai tarkempi. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakenteita ja mihin on tarkoitus sijoittaa. Tarvittaessa suunnitelmaan on korostettava kiinteistörajat, sekä rakenteet, joihin lupaa haetaan. Maanpäällisten rakenteiden osalta tulee lisäksi toimittaa kuvat, joista selviää mm. mitat ja väritys. Erikseen vaadittaessa on esittävä tarkemmat suunnitelmat ja rakennedetaljit kaupungin vaatimusten mukaisesti.   
  
Sijoittamispaikkaluvan hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, suojelualueet, johtotietojen selvittäminen ja puiden kartoitus. Mikäli hakija ei ole laitteen tai rakenteen omistaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja.  
  
Katutyöilmoituksen liitteineen voi jättää yhtä aikaa sijoituspaikkalupahakemuksen kanssa.

Sijoituspaikkalupaa ei tarvita 

  • johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen  
  • kaapelin sijoittamiseen olemassa olevaan putkivaraukseen 
  • putkessa olevan kaapelin uusimiseen 
  • kiinteistön sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai vesihuoltoliittymän toteuttamiseen, mikäli liittymä toteutetaan kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä (maksimissaan viisi metriä tontin rajalta mitattuna).  

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän rakennus- tai toimenpideluvan mukaisen ajoneuvoliittymän rakentamiseen ei tarvitse hakea sijoituspaikka- tai katutyölupaa. 

Piensolutukiasemien sijoittaminen 

Piensoluasemien sijoittaminen kaupungin hallinnoimiin rakenteisiin tai kiinteistöihin.  

Tälle sivulle tuodaan Viestinnän palvelulain (917/2014,SVPL) 229§:n muutokseen perustuvat piensolutukiasemien sijoitusehdot vuoden 2021 loppuun mennessä. Piensolutukiasemalla tarkoitetaan laajakaistaiset mobiiliyhteydet tai langattoman lähiverkon yhteydet  mahdollistavaa langattoman lähiverkon laitetta tai matkaviestinverkon lyhyellä  kantamalla toimivaa laitetta. 

Lisätietoja Jyväskylän Kaupungin kiinteistöjen osalta (etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi): 

  • Kaupungin hallinnoimat kiinteistöt Kiinteistöpäällikkö Petteri Kontro 
  • Kaupungin kiinteistöille asennetavat mastot maankäyttöinsinööri Ulla Nyqvist 
  • Kaupungin hallinnoimat muut rakenteet vastaava katumestari Jukka Piispanen tai katupäällikkö Tuula Smolander. 

Tarkemmat ohjeet ja ehdot sijoituspaikkalupaan liittyvien suunnitelmien laatimisesta löytyvät Jyväskylän kaupungin katu- ja sijoituspaikkalupia täydentävät ohjeet ja ehdot 1.1.2021 -asiakirjasta (pdf)