Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keskustan kehittämisen grafiikka

Meidän keskusta kuuluu jokaiselle. Se on arvokas, täydentyvä, vehreä ja viihtyisä sekä kaunis ja laadukas. Hyvän kaupunkikeskustan ylläpito vaatii jatkuvaa kehitystyötä. Tältä sivulta löydät keskustan kehittämiseen liittyvät keskeiset visio, strategiat ja päätökset. Katso myös Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittämishankkeen omat verkkosivut.


Keskustavisio 2030

Jyväskylän keskusta on kaupungin sydän ja kohtaamispaikka, yritysten ja työpaikkojen kasvualue sekä innovaatioiden ja muutoksen tiivistymä. Keskustavisio neljä pääteemaa ovat

  • Asukkaiden määrän kaksinkertaistaminen
  • Ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus
  • Keskusta kulttuurin kehitysalustana
  • Kaikilla kulkumuodoilla sujuva saavutettavuus

Keskustavisio 2030 [pdf]


Keskustan korkean rakentamisen linjaukset ja visiosuunnitelmat


Meidän keskusta - keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma

Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma

Keskustan strateginen suunnittelu

1. Täydentyvä keskusta

Täydentyvä keskusta

Täydennysrakentamisen suuret tulevaisuuden mahdollisuudet sijaitsevat keskustan reunamilla, ja niiden tutkimiseen tulee kohdistaa erityistä huomiota ja resursseja. Täydennysrakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon alueiden omaleimainen luonne. Arvokkaalla yläkaupungilla lisärakentaminen on harkitusti sovitettava ympäristöön, kun taas kaupalliselle keskustalle on ominaisempaa jatkuva muutos. Lisäksi lähellä keskustaa sijaitsevat korkeakoulukampukset ovat Jyväskylälle erityisiä vetovoimatekijöitä.

2. Vihreä ja viihtyisä keskusta

Vihreä ja viihtyisä keskusta

Kaupunkivihreä virkistää ja elvyttää. Samalla se on hyödyksi mm. tulevaisuudessa runsastuvien sadevesien hallinnassa. Keskustassa vihertehokkuutta parannetaan istuttamalla lisää puita ja hyödyntämällä kattopintoja, sisäpihoja ja katutiloja viherympäristöinä. Kaupunkitiloja kehittämällä keskustaan luodaan viherverkosto, jossa puistot, taskupuistot, aukiot ja viihtyisät kävelyreitit muodostavat urbaaneja viherkäytäviä keskustan halki. Kehä Vihreän virkistys-, kulttuuri- ja viherympäristökokonaisuutta kehitetään tulevaisuuden keskuspuistoksi. Leikin, liikunnan ja luonnon kokemusten lisäksi ympäristöä värittävät kaupunkikulttuuri ja taide, jotka sisällytetään osaksi kaupunkirakennetta. Jyväskylä on myös kaupunkivalaistuksen edelläkävijä, Valon kaupunki, jonka pimeän ajan kaupunkikuvaa rakennetaan pitkäjänteisesti yleissuunnitelmaan nojautuen.

3. Elävä ja sujuva keskusta

Elävä ja sujuva keskusta

Keskustan liikennejärjestelmässä kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat etusijalla, mutta myös autolla asioinnin oltava sujuvaa. Ydinkeskustan aluetta sekä yhteyksiä Kankaalle, Lutakkoon, Hippokselle ja Seminaarinmäelle kehitetään kävelypainotteisina alueina, ja ajoneuvoliikennettä ohjataan keskustan liikennesuunnitelman mukaisesti keskustan kehälle. Pysäköintijärjestelmää kehitetään tulevaisuuden täydentyvän keskustan tarpeisiin ja joukkoliikenteen houkuttavuutta parannetaan.

4. Kaunis ja laadukas keskusta

Kaunis ja laadukas keskusta

Jyväskylän keskusta on käyntikortti maailmalle. Uuden rakentamisen tulee olla laadukasta ja tukea keskustan arvokasta kaupunkikuvaa. Uusien rakennusten tulee korkeudeltaan sopeutua merkittäviin kaupunkinäkymiin. Tulevaisuuden omaleimaisille kaupunkikokonaisuuksille on tilaa erityisesti keskustan reunamilla ja valtaväylien varsilla kaupunkiin saavuttaessa. Rakennusten korkeuksien suhteen kokeilevammalle otteelle sopii parhaiten keskustan maastollisesti alavin alue eli Alakaupunki. Mielenkiintoisia rakentamisen mahdollisuuksia on myös ullakoilla ja katoilla, etenkin kaupallisen keskustan tiiviiden umpikortteleiden alueella. Jyväskylän keskustassa ullakkorakentamista edistetään vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta.

5. Arvokas keskusta

Arvokas keskusta

Keskustaa kehitetään vahvistaen Jyväskylän asemaa kansainvälisesti tunnettuna modernin arkkitehtuurin kaupunkina. Keskustan tunnetuimmat rakennetut kulttuuriympäristöt ja vanhat puukaupunkiajan rakennukset on jo pääosin suojeltu, mutta arkisemman modernin rakennusperinnön arvo ollaan vasta löytämässä. Keskustan kehittämisessä moderni rakennusperintö nostetaan kaupungin uudeksi vetovoimatekijäksi ja itsetunnon vahvistajaksi. Jo suojeltujen kohteiden lisäksi suunnitelmassa on tunnistettu erityisiä kokonaisuuksia, joiden kulttuuriperintöä hyödynnetään tulevissa muutoksissa voimavarana.

Asukkaiden kehitysideat meidän keskustaan

Kaupunkilaisten mielipiteitä ja kehittämisideoita kerättiin vuonna 2016 järjestetyllä verkkokyselyllä. Kyselyyn vastanneet kaupunkilaiset olivat sitä mieltä, että keskustassa on tilaa uusille rakennuksille, mutta toivoivat samalla keskustan vihreyttä lisättävän ja viihtyisyyttä parannettavan. Kyselyssä jaettiin yli tuhat keskustaan liittyvää kokemusta ja kehittämisideaa.


Pysäköinnin hallintamalli ja uudet pysäköintinormit

Ehdotus uusista pysäköintinormeista pohjautuu Jyväskylän kaupungin yleiskaavaan vuodelta 2016, jolla ohjataan yhdyskuntarakennetta tiivistävää, kestävän kehityksen mukaista täydennysrakentamista. Asemakaavojen pysäköintinormit koskevat koko kaupungin aluetta ja ne on laadittu ominaan erilaisille liikkumisen vyöhykkeille, kuten ydinkeskustaan, jalankulku-, pyöräily-, joukkoliikenne-, ja autovyöhykkeille.

Uudistuksen tavoitteena on siirtää pysäköinnin järjestämisen vastuuta ja tarveharkintaa toteuttajille ja käyttäjille. Siirtämällä pysäköinnin painopistettä yleisiin pysäköintilaitoksiin vapautuu tonteilta tilaa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi täydennysrakentamiseen tai pihojen viihtyisyyden lisäämiseen. Uusia pysäköintinormeja sovelletaan asemakaavoituksessa ja niiden toteuttaminen edellyttää kiinteistöjen omaa aloitetta ja hyväksyntää. Jatkossa pysäköintinormien toimivuutta seurataan aktiivisesti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.


Ullakkorakentamisen edistäminen keskustassa

Jyväskylän keskustassa edistetään ullakkorakentamista vuoden 2021 loppuun asti kokeiluluontoisesti osana keskustan kehittämishanketta. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi viisi ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätöstä, joilla poistetaan rakentamisen tieltä niitä esteitä, joihin kaupunki voi omalla päätöksenteollaan vaikuttaa. Keskeisenä periaatteena on, että keskusta-alueella (tietyin ehdoin) rakennusten ullakkotilojen käyttöön otto asunnoiksi on mahdollista poikkeamismenettelyllä asemakaavamuutosten sijaan.


Kevennetyt maankäyttösopimusmenettelyt

Kevennetyn maankäyttösopimusmenettelyn tavoitteena on keskustan 2030 mukainen keskusta-asumisen edistäminen ja uusien täydennysrakentamishankkeiden käynnistyminen. Kevennetyssä menettelyssä ruutukaavakeskustan alueella maankäyttömaksun suuruus on ollut 25 % - 35 % arvonnoususta täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen. Kevennetyssä menettelyssä myöskään olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta ei ole peritty maankäyttösopimusmaksua. Normaalitilanteessa arvonnousuun perustuvan maankäyttösopimusmaksun suuruudeksi (neuvottelun lähtökohta) on Jyväskylässä käytännön myötä vakiintunut maksimissaan noin puolet arvonnoususta. Kevennetty menettely koskee vuoden 2021 loppuun mennessä liitekartan osoittamalla alueella käynnistettäviä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta.

Tutustu myös

Ensiaskeleet taloyhtiön lisä- ja täydennysrakentamisessa -ohje [pdf, 2,1 Mt]

Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -yksikkö ja Kiinteistöliitto Keski-Suomi ovat yhteistyössä laatineet taloyhtiöille oppaan lisä- ja täydennysrakentamisesta Jyväskylässä. Tiiviin oppaan tarkoitus on antaa asunto-osakeyhtiön osakkaille, hallitukselle ja isännöinnille perehdytys siitä, mitä taloyhtiön lisärakentaminen tarkoittaa ja miten ne pääsevät alkuun mahdollisessa lisärakentamishankkeessa.


Kattomaailman mahdollisuudet kaupunkikeskustojen kehittämisessä [pdf, 187 Mt]

Selvityksessä on tarkasteltu kattomaailman mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen ja kaupunkivihreän lisäämiseen erityisesti tiiviisti rakennettujen kaupunkikeskustojen näkökulmasta. Selvityksessä on avattu kattomaailman erilaisia mahdollisuuksia, paneuduttu reunaehtoihin ja rajoitteisiin, nostettu esiin edistämisen keinoja sekä koottu laaja kattaus esimerkkejä Suomeen ja maailmalle toteutetuista kohteista ja laadittu skenaariosuunnitelmat Jyväskylän keskusta-alueelle.

Asiasanat: