Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaivinkone katutyömaalla

Kaupungin maankäytön laajentuminen ja nykyisen katuverkon peruskorjaustarpeet synnyttävät tarvetta katujen suunnitteluun. Katujen suunnittelun pohjana ovat asemakaavassa ratkaistu katuverkko sekä määritetty katutila. Kadun luokka, sijainti ja liikenteelliset lähtökohdat on ratkaistu siis jo asemakaavassa.

Maankäyttöön kytkeytyvän liikennesuunnittelun tehtävänä on muun muassa

 • Liikenteen yleissuunnittelu:
  Luoda liikenteen yleisiä suuntaviivoja muun muassa osallistumalla kaupunkiseudun liikenneväylien yleissuunnitteluun.
 • Liikenteen alueellinen suunnittelu:
  Osoittaa asemakaavoitettavien alueiden tarvitsemat liikenneyhteydet ja tilatarpeet.
  Selvittää tarkemmin liikenteen, maankäytön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.
 • Kaavoituksen joukkoliikenteen suunnittelu:
  Huolehtia joukkoliikenteen toimintaedellytysten säilymisestä ja parantamisesta kaavoituksen keinoin
 • Liikennetutkimukset:
  Kerätä ajantasaista tietoa liikenneverkon kuormituksesta, liikennemäärien kehityksestä, liikenteen koostumuksesta, ajonopeuksista ja pysäköinnistä.

Syksyllä 2009 tehtiin laaja liikennetutkimus, jonka tulokset antavat arvokasta tietoa liikennesuunnitelmien ja liikenne-ennusteiden laadintaan. Lisätietoa tuloksista löytyy Liikennejärjestelmä-sivulta.

Kaupungin rakentamisohjelmaan otetut sekä siihen lähivuosina otettavat kadut suunnitellaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä päätetään määrärahoista, joilla katuja rakennetaan. Talousarviosta kaupunginvaltuusto kaupunkirakennelautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyjen ja esitysten jälkeen. Talousarvion valmistumisen jälkeen tarkistetaan suunnitteluaikataulu, jossa määritellään suunniteltavaksi tulevat kadut ja alueet.

Katuja suunnitellaan kaupungin omana työnä sekä ostamalla tarvittaessa ulkopuolista suunnittelupalvelua.

Kaupungin alueella kulkevien yleisten (valtion) teiden suunnittelusta vastaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Katusuunnitelman sisältö

Jokaisesta rakennettavasta ja peruskorjattavasta kadusta laaditaan katusuunnitelma, jossa on esitetty

 • liikennejärjestelyjen periaatteet
 • kadun kuivatus ja sadevesien johtaminen
 • kadun korkeusasema
 • kadun päällystemateriaali
 • mahdolliset istutukset sekä pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet (esim. kalusteet ja valaisinpylväät)

Katusuunnitelman ohessa laaditaan erillinen liikenteenohjaussuunnitelma, jossa esitetään tarvittavat liikennemerkit, tiemerkinnät ja viitoitusratkaisut. Tarvittaessa tehdään myös erillinen liikennevalosuunnitelma, johon on mietitty liikennevalojen ajoitusratkaisut, yhteenkytkennät sekä opasteiden ja ilmaisimien sijoituspaikat.

Liikenteen pienistä, yksittäisistä muutoksista (esim. liikennemerkkien sijoittamisesta, hidasteiden rakentamisesta) ei laadita erillistä katusuunnitelmaa. Niistä tehdään viranhaltijapäätökset, jotka noudattavat kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiä periaatteita.