Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lippahattuinen poika katsoo parvekkeen reunan yli maisemaa
Jotta tässä työssä onnistutaan, tarvitaan lapsen ympärille aktiivinen verkosto; yhteinen tietämys, tuki ja osaaminen kannattelevat lasta."
Kuva
Lippahattuinen poika katsoo parvekkeen reunan yli maisemaa

Sijoitettujen lasten määrä on ollut pitkään kasvussa valtakunnallisesti. Kasvu näkyy myös Jyväskylässä; kaupunkiin on viime vuosina perustettu uusia sijaishuoltopaikkoja ja suuntaus on perustaa niitä vielä lisää. Laitospaikkamäärän kasvun lisäksi haasteet, jotka ovat johtaneet lapsen sijoittamiseen pois kotoa, ovat yhä moninaisempia ja vaativat paljon selvittelyä. Jotta tässä työssä onnistutaan, tarvitaan lapsen ympärille aktiivinen verkosto; yhteinen tietämys, tuki ja osaaminen kannattelevat lasta.

Tässä sijoitettujen lasten ja nuorten koulun koulunkäynnin tukemisen Sisukas-toimintaa esittelevän kirjotussarjan toisessa osassa Jyväskylän perusopetuksen Sisukas-tiimin erityisopettajat Tuulikki Löppönen ja Taina Vaismaa kertovat, miten Sisukas-toiminta näkyy Jyväskylän perusopetuksessa. Kirjoitussarjan ensimmäinen ja vieraskynäkirjoitus Sijaishuollossa kasvaville hyvät eväät elämään.

Jyväskylään perustettiin Sisukas-tiimi vuoden 2020 tammikuussa 

Jyväskylän Sisukas-tiimin työn painopisteenä on perusopetuksen järjestäminen tilanteessa, jossa lapsen elämä on ajautunut kriisiin. Jos sijoittaminen kodin ulkopuolelle on jo itsessään traumaattinen kokemus, niin on usein myös siihen johtaneet syyt. Kriisitilanteessa lapsen voimavarat saattavat olla vähäiset ja opiskelun mahdollistaminen vaatii monenlaista räätälöintiä. 

Sisukas-tiimin toiminta pohjautuu lapsilähtöisyyteen sekä lasta kannattelevan verkoston aktivointiin ja yhteistyöhön. Aiemmin oppilaan, huoltajan, sijaishuoltopaikan, hoidon, koulun ja sosiaalityön välimaastossa saattoi olla tyhjiö, eikä tarpeellinen tieto liikkunut eri toimijoiden välillä. Verkoston eri ammatilliset toimijat tekevät työtään myös eri lainsäädännöstä käsin ja puhuvat eri käsitteillä ”omaa kieltään”. Ymmärrys toistensa toimintaympäristöistä, ideologioista ja tavoitteista on ollut vajavaista. Tähän on pyritty löytämään nyt ratkaisuja järjestämällä tilaisuuksia yhteistyölle ja yhteiselle avoimelle keskustelulle. Yhteisen todellisuuden sanoittaminen mahdollistaa yhteiseen tavoitteeseen pyrkimisen.

Sisukas-tiimi edistää sijoitettujen oppilaiden kouluun kiinnitymistä

Aiemmin eri toimijoiden väliset rajapinnat täyttyi kysymysmerkeistä ja ihmettelystä, kenen tehtävä on hoitaa ja aktivoida yhteistyötä yli sektorirajojen? Sisukas-tiimin toiminta on syntynyt tarpeesta ja halusta edistää sijoitettujen oppilaiden kouluun kiinnittymistä, mikä tutkimusten mukaan on yksi suurimmista syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä. Samalla tuetaan myös sijoituksen onnistumista Jyväskylässä.

Sisukas-tiimi on ottanut aktiivisen roolin moniammatillisen yhteistyöverkoston kokoamisessa ja käynnistämisessä. Tiimi on myös ollut sanoittamassa eri toimijoiden tavoitteita ja toiveita sekä välittämässä oppilaan omaa näkemystä tilanteestaan koko verkostolle.

Sisukas-toiminta vakiinnuttanuttanut paikkansa osana oppimisen tuen palveluja

Keväällä 2021 totetettiin Sisukas-tiimin yhteistyökumppaneille kysely, jonka tuloksissa tiimi sai rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta. Sisukas-tiimin työ on koettu merkitykselliseksi ja isoin osa vastaajista oli valmis suosittelemaan Sisukas-toimintaa yleisesti. Useimmat kokivat saaneensa konkreettista apua ja toiminnan helpottaneen opetusjärjestelyiden suunnittelua. Tulosten mukaan suurin osa vastaajista kokee, että Sisukas-malli sopii Jyväskylään sijoitettujen lasten koulunkäynnin järjestämiseen. Sisukas-toiminta on päätetty vakinaistaa osaksi Jyväskylän perusopetuksen oppimisen tuen palveluita elokuusta 2021 eteenpäin.

Jyväskylän Sisukas-tiimi
erityisopettajat Tuulikki Löppönen ja Taina Vaismaa